Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa.

Kłobuck, 21.02.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Księgowa – pełny etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek Finanse i rachunkowość

2) staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia w komórkach finansowo-księgowych

3) obywatelstwo:

 • polskie lub
 • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
 • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

7) znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór, w szczególności:

- znajomość ustawy o rachunkowości,

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- znajomość ustawy o finansach publicznych

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. Umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office).

2. Wymagana samodzielność i inicjatywa, sumienność.

3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Księgowa:

 • prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Zarządu Dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmowania wpłat gotówkowych oraz wypłat gotówki z kasy na podstawie źródłowych dowodów,
 • dokonywanie wpłat na rachunki bankowe.
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych,
 • obliczanie i prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i innych z ubezpieczenia społecznego,
 • sprawdzanie rachunków pod względem formalno – rachunkowym,
 • sporządzanie przelewów w oparciu o zatwierdzone rachunki,
 • przygotowywanie dokumentacji służącej podjęciu gotówki z rachunku bankowego,
 • sprawdzanie prawidłowości dokumentów kasowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu,
 • prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
 • załatwienie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników, w tym dodatkami służbowymi, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i rentowymi oraz innymi,
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zakresie merytorycznym,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do celów statystycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • obsługa programu Płatnik, R2Płatnik, oraz platformy ZUS PUE i System e-PEFRON2

 

 

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, praca umysłowa, w biurze przy tworzeniu dokumentacji, w formie elektronicznej jak i papierowej.

2. Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19.

 

V. Wymagane dokumenty:

     1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Księgowa .                                                                                                                  

     2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

     3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania tutaj)DOCKwestionariusz.doc (40,50KB)
 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu bądź zaświadczenia o stanie odbytych studiów),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Księgowa.

      6. Oświadczenie kandydata:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Księgowa.

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania tutaj)DOCXKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx (19,71KB) ,

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku”

w terminie do dnia 06.03.2023 r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku .

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w  Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.