Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

Kłobuck, 09.06.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni – pełny etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1)  wykształcenie wyższe techniczne – preferowana specjalność drogowo - mostowa

2) staż pracy co najmniej 5 lat

3) obywatelstwo:

 • polskie lub
 • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
 • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

7) znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór, w szczególności:

- znajomość ustawy prawo budowlane,

- znajomość ustawy o drogach publicznych

- znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

7) posiadanie prawa jazdy kat. B

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko

1.Przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót, szczególnie w zakresie dróg i mostów.

     2. Przygotowanie do pielęgnacji drzew i krzewów przydrożnych.

     3. Praca w administracji samorządowej minimum 2 lata.

     4. Umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office).

     5. Wymagana samodzielność i inicjatywa, sumienność.

     6. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownik Obwodu Drogowego:

 1. Systematyczne patrolowanie obsługującej sieci drogowej.
 2. Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
 3. Wykonywanie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu trwałość obiektów oraz estetykę pasa drogowego.
 4. Nadzór nad właściwą konserwacją i eksploatacja sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportowych oraz rozliczanie ich zużycia paliwa.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, oznakowania  itd.
 6. Opracowanie planów bieżącego utrzymania w ramach ustalonych limitów oraz harmonogramów robót, wykonywanie przedmiarów robót na odnowy nawierzchni drogowych.
 7. Organizacja i kierowanie robotami w zakresie zleconym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, kontrolowanie i odbiór robót od wykonawców  i brygady roboczej.
 8. Nadzór nad prawidłowym zadrzewieniem i oznakowaniem dróg oraz organizowanie  i kierowanie wycinką drzew przydrożnych.
 9. Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 10. Nadzór nad właściwym i terminowym umieszczaniem płotków i zasłon przeciwśnieżnych.
 11. Wykonywanie mostowych robót utrzymaniowych, dla których nie można znaleźć wykonawców oraz o charakterze awaryjnym.
 12. Wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych.
 13. W zakresie sprawozdawczości technicznej i planowania, składanie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg:

- miesięcznych planów robót bieżącego utrzymania dróg i mostów wykonywanych siłami własnymi Obwodu,

            - harmonogramów objazdu sieci drogowej administrowanej przez Obwód.

 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy, zarządzeń wewnętrznych  i instrukcji.
 2. Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż. oraz zapoznanie i przeszkolenie  w tym zakresie nowo przyjmowanych pracowników.
 3. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

 

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, praca w biurze  i w terenie (kierowanie samochodem służbowym w ramach obowiązków służbowych).

2. Miejsce pracy: Obwód Drogowy Nr 2, ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń.

 

V. Wymagane dokumenty:

    1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 

    2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania tutajDOCKwestionariusz.doc (40,50KB) )

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu bądź zaświadczenia o stanie odbytych studiów),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownika Obwodu Drogowego.

     6. Oświadczenie kandydata:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Kierownika Obwodu Drogowego

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania tutajDOCXOświadczenie RODO.docx (15,10KB) ),

9. Kserokopia prawa jazdy,

10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku”

w terminie do dnia 21.06.2021r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku .

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego   w naborze i zatrudnionego w  Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.