Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowsko urzędnicze - referent ds. dróg i mostów.

Kłobuck, 22.02.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wole stanowisko  urzędnicze:

Referent ds. dróg i mostów - 1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1)  wykształcenie wyższe

2) staż pracy co najmniej 1 rok

3) ukończony kurs kosztorysowania robót budowlanych

4) obywatelstwo:

 • polskie lub
 • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
 • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

5)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) znajomość ustaw:

- o drogach publicznych i związanych z nią rozporządzeń,

- prawo budowlane,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie powiatowym.

2) znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi edytora teksu i arkusza kalkulacyjnego
3) znajomość terenu powiatu kłobuckiego,

4) prawo jazdy kat. B, 

5) umiejętność czytania map,

6) obsługa urządzeń biurowych,

8) umiejętność pracy w zespole,

9) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referent ds. dróg i mostów:

 1. Przygotowywanie projektów opinii dot. zmian w planie regionalnym, w części dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu.
 2. Przygotowywanie projektów stosownych dokumentów związanych z:
  • zaliczeniem dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienie ich tych kategorii,
  • przebiegiem dróg powiatowych,
  • zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawiania ich tych kategorii,
  • prowadzenia ewidencji dróg powiatowych.
 3. Przygotowywanie projektów porozumień w sprawach przejmowania  i przekazywania zarządzania drogami publicznymi przez innych zarządców dróg.
 4. Prowadzenie wykazów dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie  uprawnionym organom.
 5. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich  Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 6. Przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 7. Przygotowywanie projektów wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg  i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
 8. Przygotowywanie dokumentów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
 9. Przygotowywanie dokumentów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 10. Przygotowywanie dokumentów nabywania nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
 11. Przygotowywanie dokumentów związanych z wypłacaniem odszkodowań  z tytułu uprawnień wynikających z  art. 21 ust.2 ustawy o drogach publicznych.
 12. Wykonywanie innych  uprawnień i obowiązków wynikających z odpowiednich zapisów zawartych w przepisach szczegółowych, w tym w aktach wykonawczych do ustaw.
 13. Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  w zakresie realizacji zadań na drogach wojewódzkich, wynikających z zawartych porozumień.
 14. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i pisma mieszkańców powiatu  dotyczących utrzymania  dróg powiatowych.
 15. Wykonywanie czynności związanych z likwidacją  szkód  poniesionych na drogach  przez uczestników ruchu drogowego.
 16. Obsługa programu ERGO i LEGISLATOR.
 17. Prowadzenie spraw z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego (przygotowywanie pism, opinii, współdziałanie z innymi jednostkami).
 18. Inwentaryzacja zieleni przy drogach powiatowych i wojewódzkich (przegląd i kwalifikacja do wycinki, usunięcia odrostów, przycięcia korony, usunięcia pasożytów).
 19. Wydawanie opinii na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 20. Udział w rozpatrywaniu spornych spraw dotyczących usuwania i utylizacji martwych zwierząt z dróg i terenów przyległych (przygotowywanie dokumentacji - opinie, informacje).

 

 

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca umysłowa w biurze, w systemie jednozmianowym. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku, sporadycznie w terenie.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, w pokoju biurowym dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

   1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Referent ds. dróg i mostów                                                                                                                   

    2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania:DOCKwestionariusz.doc (40,50KB) )

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu bądź zaświadczenia o stanie odbytych studiów, kserokopia dokumentu o ukończonym kursie kosztorysowania robót budowlanych),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Referenta ds. dróg i mostów

     6. Oświadczenie kandydata:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Referenta ds. dróg i mostów.

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania:PDFKlauzula informacyjna .pdf (112,11KB) ),

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg   w Kłobucku”

w terminie do dnia 05.03.2021r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w  Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane  przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.  W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru . Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone